System waluty złotej pierwszy międzynarodowy system walutowy

W systemie waluty złotej banknoty w obiegu krajowym są substytutem pieniądza kruszcowego. Przewagą systemu waluty złotej nad systemami pieniężnymi opartymi na kredycie jest odporność na zawirowania na rynkach finansowych. Złota waluta może pełnić funkcję miernika wartości, a więc umożliwia obiektywne ustalanie cen na rynku międzynarodowym. Jest środkiem dla gromadzenia rezerw przez banki centralne. Złoto pełniące funkcję pieniądza narodowego i międzynarodowego umożliwia porównanie sił różnych walut.

waluta z parytetem złota

Standard złota odegrał jednak pozytywną rolę, przyczyniając się do pobudzenia wzrostu gospodarczego przez wybuchem wojny. Istnieje możliwość wybijania monet z rudy i topienia złotych monet w rudach. Od dziesięcioleci powrót do systemu waluty złotej jest jednym z najgorętszych tematów do dyskusji wśród ekonomistów. Nieprzerwanie trwa impas między nimi, obie strony posiadają silne argumenty i nie potrafią wypracować jednego wspólnego rozwiązania.

Parytet złota – zalety i wady

W tej chwili żaden kraj nie posiada więc waluty opartej na złocie czy innym kruszcu. Obecnie pieniądz jest kreowany głównie przez banki centralne, lecz w pewnej mierze także przez komercyjne np. W latach 1933 – 1971, początkowo duża, ale z czasem kurcząca się liczba ekonomistów broniących standardu złota, optowała najczęściej za powrotem do ceny 35 dolarów za uncję. Mises wraz ze swoimi zwolennikami opowiadał się za wyższą “ceną” złota, biorąc pod uwagę, że kurs 35 dolarów nie przystawał już do realiów amerykańskich. Większość jednak wskazywała, że wycena czy definicja, która została raz przyjęta, musi być odtąd stosowana bez zmian.

Porzucenie parytetu złota zdjęło wiele ograniczeń dla etatystycznych rządów i pozwoliło na prowadzenie ekspansywnej polityki fiskalnej i monetarnej. Sam pieniądz jest dziś kreowany przez banki centralne i do pewnego stopnia także przez banki komercyjne poprzez akcje kredytowe co daje wyjątkowo dużą władzę i szerokie pole manewru rządom centralnym. Na marginesie, warto przypomnieć, że w Polsce międzywojennej również panował parytet złota.

Powszechna akceptacja złota jako pieniądza przez setki lat w różnych zakątkach świata i cywilizacjach stanowiła podstawę dla stworzenia realnego międzynarodowego systemu walutowego kształtującego się w Europie w XIX wieku. Jednostka pieniężna każdego kraju ma ściśle ustalony parytet złota, który określa jej wartość w jednostkach wagowych czystego kruszcu. Drugiemu pomysłowi z referendum, czyli utrzymywaniu 20 proc. Znacznie ograniczyłoby to możliwość wpływania banku centralnego na kurs franka, co było zdaniem banku niezbędne do utrzymywania stabilnych cen.

Więc pożyteczni idioci kupują złoto pracowicie nadmuchując bańkę spekulacyjną. Jest to o tyle pożyteczne, że dodrukowane pieniądze nie idą na rynek konsumpcyjny tylko w rezerwy złota. Przyczynia się to do utrzymywania względnej stabilności cen towarów rynku konsumpcyjnego. Duża w tym zasługa ruchu Tea Party, gdzie pomysł zamknięcia Rezerwy Federalnej i powrotu do parytetu złota cieszy się dużą popularnością. A młodszy o 30 lat od Rona Paula kandydat na wiceprezydenta Paul Ryan ma podobny pomysł.

waluta z parytetem złota

Po obecnym kursie są one warte w przybliżeniu ponad 503 miliardy dolarów. Ich baza monetarna, po tegorocznych programach luzowania polityki pieniężnej wynosi już ponad 5 bilionów dolarów. Sami więc widzimy jak bardzo cena złota by musiała zostać wywindowana, aby pokryć obecną bazę.

Polityka kursowa: rząd chce osłabić złotego, niespieszno mu do Eurolandu

Z zadaniem dostarczania pieniędzy rząd poradziłby sobie nielepiej. Jednakże w przypadku pieniędzy sytuacja jest o wiele poważniejsza, niż gdy chodzi o buty czy jakikolwiek inny towar. Buty produkowane przez rząd można ostatecznie nosić, nawet jeśli są drogie, źle dopasowane i nie trafiają w upodobania konsumentów. W Afryce – soli, na Karaibach – cukru, w koloniach w Nowej Anglii – ryb, w koloniach regionu Chesapeake Bay – tytoniu. Pieniądzem mogły też być muszelki kauri, żelazne motyki oraz wiele innych towarów.

A skoro złoto wyceniane jest w dolarach amerykańskich, to inne kraje tym bardziej nie mogą sobie na wprowadzenie takiego parytetu bez udziału Stanów Zjednoczonych pozwolić. Stąd się wzięło dążenie bankierów do skartelizowania własnej działalności przy pomocy państwa i banku centralnego. Idea banków centralnych narodziła się wraz z założeniem Banku Anglii w latach dziewięćdziesiątych siedemnastego wieku. Następnie rozszerzyła się na kraje Zachodu w osiemnastym i dziewiętnastym wieku i wreszcie, w postaci Systemu Rezerwy Federalnej, została w roku 1913 narzucona Stanom Zjednoczonym przez zwolenników karteli bankowych. Do pomysłu banku centralnego szczególnie entuzjastycznie byli nastawieni właściciele banków inwestycyjnych, na przykład Morganowie, którzy wystąpili z nim jako pierwsi i którzy rozszerzyli już w tym czasie swoją działalność o banki komercyjne.

Szczególnie podkreślają jego stabilność i automatyzm, przypisują mu kluczową rolę w dynamicznym wzroście gospodarczym, który miał miejsce przed I Wojną Światową. Z kolei omawiany metal szlachetny nie traci na wartości, lecz zachowuje się wprost przeciwnie. Od dekad jest świetnym środkiem pomnażania kapitału, uważa się go także za “bezpieczną przystań” w czasie kryzysu. Ze względów politycznych unikano później zmian kursów, co negatywnie odbijało się na bilansach płatniczych sygnatariuszy umowy. W Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii narastał deficyt na rachunkach bieżących natomiast duże nadwyżki handlowe wystąpiły w RFN oraz Japonii.

  • https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/digital-world-map-hologram-blue-background-100×100.jpg
  • https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/alinma_4.jpg
  • https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/alinma_4-100×100.jpg
  • https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/close-up-of-bar-graph-with-executives-negotiating-background-100×100.jpg
  • https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/palladium_1.jpg

Na wycenę złota nie mają wpływu ani rządy, ani banki centralne – lecz wolny rynek. Odbudowa amerykańskiej wolności i przywrócenie Starej Republiki jest zadaniem wielopłaszczyznowym. Oznacza wycięcie raka monstrualnego państwa, który toczy nas od środka. Oznacza likwidację Washington DC, jako centrum rządzenia krajem. Oznacza powrót do moralności i cnót dziewiętnastowiecznych, odwrót naszej kultury od nihilizmu i wiktymologii oraz przywrócenie jej zdrowia i równowagi.

Pieniądz fiducjarny to pieniądz, na który składa się celuloza i groźba spuszczenia bęcków, jeżeli ludzie nie będą się nim posługiwać i płacić podatków. W trakcie konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego rodzima waluta umacniała się względem dolara oraz euro. Najbardziej bulwersujące w całej dyskusji o premiach dla piłkarzy jest to, że przyzwyczailiśmy się już, że premier zawsze potrafi „znaleźć” dowolne pieniądze. Nieważne, czy mowa o kilku, kilkunastu, czy kilkudziesięciu milionach, czy też kilku miliardach złotych. Potężna ekspansja kredytowa prowadziła do zwiększenia nierówności dochodowych. Bogaci stawali się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi.

Zawieszenie wymiany dolara na złoto było rzeczą konieczną, bo taki system nie mógł istnieć w warunkach tak dynamicznego wzrostu PKB, z jakim mieliśmy wówczas do czynienia. Ani nie było takiej potrzeby, ani nie było tyle kruszców, na których ten system można było oprzeć. Alan Greenspan popierał to rozwiązanie już w latach 60., był zresztą partnerem wspomnianej Ayn Rand. Napisał kilka esejów do jej książki “Kapitalizm. Nieznany Ideał”, w tym jeden pod wiele mówiącym tytułem “Złoto i wolność ekonomiczna”.

Upowszechniały się i nasilały równolegle z rozwojem bankowości centralnej i przejmowaniem przez nią kontroli nad systemem gospodarczym Zachodu. Tylko likwidacja Systemu Rezerwy Federalnej i powrót do standardu złota mogą przerwać cykliczne występowanie faz wzrostu i kryzysu i ostatecznie wyeliminować stale rosnącą inflację. Ale Przegląd handlowy na wrzesień Zysk – 3601 USD to jest dopiero początek procederu fałszowania pieniędzy i wywoływania inflacji. Chase Manhattan z przyjemnością popędzi teraz do Banku Rezerwy Federalnej, by złożyć w nim ten czek na swoim koncie czekowym. Ale to konto stanowi “rezerwę” bankową, która w skali całego kraju została właśnie powiększona o 10 milionów dolarów.

Znaczenie złota w banku centralnym

Tymczasem amerykański ekonomista Murray Rothbard jest zdania, że inflacja to nic innego jak fałszowanie pieniądza. Na inflacji najwięcej zyska ten, kto pierwszy dysponuje dodatkowymi pustymi pieniędzmi. Najwięcej zaś tracą osoby, które nowe pieniądze otrzymują na samym końcu, bo mogą za nie kupić już znacznie mniej, gdyż w międzyczasie wzrastają ceny. W rezultacie na inflacji najwięcej zyskuje winowajca, czyli państwo, a najwięcej tracą zwykli ludzie, którzy na końcu mają dostęp do nowych pieniędzy.

Bank Rezerwy Federalnej mógłby, gdyby chciał, kupować jakiekolwiek aktywa, włącznie z akcjami przedsiębiorstw, budynkami, czy obcymi walutami. W praktyce jednak kupuje niemal wyłącznie papiery Analiza techniczna NASDAQ w 60 sekund. wartościowe rządu USA. A zatem, w warunkach wolnej konkurencji, bez wsparcia i zachęty ze strony rządu, fałszerstwo oparte na rezerwie cząstkowej będzie miało ograniczone rozmiary.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stopach procentowych

15 sierpnia 1971 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon zawiesił wymienialność dolara na złoto, co zdaniem niektórych było tożsame z bankructwem USA. Złoto i pozostałe „aktywa rezerwowe” Sterling skoki, Dolar spada na Brexit czynienia optymizmu w sensie bilansowym stanowią aktywa banku centralnego – są jego majątkiem. Natomiast po stronie pasywów znajdują się kapitały własne i zobowiązania – czyli źródła finansowania tego majątku.

Zasady systemu waluty złotej

Zmniejszając wartość każdej uncji lub dolara prawdziwych pieniędzy, fałszerz dokonuje kradzieży groźniejszej i bardziej wyrafinowanej, niż rozbójnik wymuszający okup na drodze. Okrada on bowiem każdego członka społeczeństwa w sposób podstępny i niewidoczny, tak że relacja przyczynowo-skutkowa pozostaje ukryta. Po czerwcowych zakupach Polska ma 228,6 ton złota, co plasuje nasz kraj na 22.

System waluty złotej – zwolennicy

W przyrodzie występuje bardzo rzadko, co powoduje, że jest trudno dostępne, a jego produkcja jest stosunkowo niska i wysoce kosztowna. Nie ma więc ryzyka pojawienia się gwałtownie dużej podaży kruszcu. Złota nie można wykreować przy pomocy kredytu ani dowolnie zwiększyć jego ilości tak, jak drukuje się pieniądze. W niewielkiej ilości złota jest zawarta duża wartość, co ułatwia transfer majątku.

W latach międzywojennych podjęto w Anglii próbę reaktywacji systemu waluty złotej, jednak zakończyło się to fiaskiem z powodu błędnego ustalenia parytetu wymiany. Mieszkańcy przeżywających kryzys Stanów Zjednoczonych zostali zobowiązani do odsprzedania rządowi posiadanego złota. W efekcie Stany Zjednoczone definitywnie zerwały ze standardem złota.

Są zarządzane przez banki centralne w ramach polityki pieniężnej, które poprzez okresowo zmieniane stopy procentowe kredytów wpływają na stabilność gospodarki i jej koniunkturę. Wraz z informacją o czerwcowych zakupach NBP ogłosił, że „polskie złoto wraca do domu”. Zarząd NBP zdecydował o przeniesieniu połowy obecnych zasobów złota (około 100 ton), do skarbców NBP. Polski bank centralny wpisuje się w trwający od kilku lat trend repatriacji rezerw złota. Od dekad prymat w oficjalnych rezerwach złota wiodą Stany Zjednoczone, które w rządowych skarbcach powinny mieć 8 133,5 ton królewskiego metalu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *